Skip to main content
Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Nájdite najlepšiu cenu služby dodávania balíkov v EÚ

Jedným z cieľov nariadenia o službách cezhraničného dodávania balíkov je zlepšiť cenovú transparentnosť. V nariadení sa vyžaduje, aby poskytovatelia s 50 alebo viac zamestnancami, ako aj poskytovatelia usadení vo viac než jednej krajine EÚ, poskytli svojmu príslušnému národnému regulačnému orgánu vnútroštátne a cezhraničné ceny až 15 základných služieb dodávania balíkov (v niektorých prípadoch mohli národné regulačné orgány použiť prahovú hodnotu 25 zamestnancov, aby sa zohľadnili určité podmienky v ich krajine). Komisia tieto ceny uverejňuje tu. Informácie o cenách sa aktualizujú každý rok 31. marca.

Sadzby sú verejné ceny, ktoré musí zákazník zaplatiť za dodanie kusovej zásielky v rámci danej krajiny alebo do inej krajiny EÚ. Možno ich nájsť na webovom sídle poskytovateľa a verejných zoznamoch sadzieb poskytovateľa.

Treba poznamenať, že uvedená cena oznámená poskytovateľom za službu dodávania balíkov môže zahŕňať určité podmienky a obmedzenia. V mnohých prípadoch sa môžu vlastnosti služby dodávania balíkov u jednotlivých poskytovateľov líšiť.

Uverejnené ceny sa uplatňujú od 1. januára a nezahŕňajú DPH. Sú uvedené v miestnej mene a v eurách. Na prepočet na eurá sa používa výmenný kurz uplatňovaný Európskou centrálnou bankou k 31. marcu.

Problémy s cezhraničným dodávaním?

Ak ste spotrebiteľom a máte problémy s cezhraničným dodávaním balíkov, poradiť vám môže miestne európske spotrebiteľské centrum.

Problems with cross-border delivery?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.