Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Zestaw narzędzi do należytej staranności

Formularz dot. sprawozdania na temat minerałów konfliktu (CMRT) dla spółek niższego szczebla

W spółkach niższego szczebla można użyć Formularza dot. sprawozdania na temat minerałów konfliktu (CMRT) opracowanego przez Inicjatywę ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (RMI). Jest to narzędzie używane przez wiele spółek niższego szczebla do identyfikowania wszystkich hut i rafinerii w łańcuchach dostaw. Można się dowiedzieć, jak korzystać z tego narzędzia, odwiedzając stronę szkoleniową Inicjatywy ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (RMI) z Formularzem dot. sprawozdania na temat minerałów konfliktu (CMRT).

Uwzględnienie na liście konkretnego dostawcy czy inicjatywy branżowej nie stanowi ani ich promocji, ani rekomendacji. Obowiązkiem MŚP jest dokładne sprawdzenie, który usługodawca albo która inicjatywa branżowa, są dla nich odpowiednie, gdyż może to być podmiot, który nie znajduje się na poniższej liście. 

Chociaż autorzy podjęli wszystkie uzasadnione czynności, aby uwzględnić możliwie wielu istniejących usługodawców (w ramach UE), mogą wystąpić niezamierzone pominięcia. Aby polecić włączenie danego usługodawcy do przyszłej edycji tego zestawu narzędzi, należy się z nami skontaktować.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności: samoocena MŚP na potrzeby etapu 1

Samoocena pomaga oceniać luki pod kątem Etapu 1 wytycznych OECD dotyczących należytej staranności: „ustanowienie silnego systemu zarządzania”.

Pobierz plik

Interaktywna wersja wytycznych OECD w zakresie należytej staranności

Strona ta stanowi przyjazną dla użytkownika i interaktywną wersję wytycznych OECD w zakresie należytej staranności, wyjaśniając, jak realizować poszczególne etapy.

Lista kontrolna 3P: Ustanawianie sprawnych systemów zarządzania firmą (Etap 1  OECD) za pomocą ludzi, polityk i procedur

W narzędziu tym znajdują się informacje na temat elementów „3P”, które mogą pomóc w skutecznym wdrażaniu Etapu 1 wytycznych OECD DDG: „ludzie, polityki i procedury”. Lista elementów 3P nie jest narzędziem zalecanym w wytycznych OECD DDG, ale może okazać się pomocna w początkowej fazie Etapu 1. Znajdują się na niej szczegółowe informacje na temat tego „co”, „dlaczego” i „jak” firmy muszą robić, aby zrozumieć i skutecznie realizować każdy etap w ramach porozumienia.

Według Etapu 1 wytycznych OECD DDG firmy powinny wykonywać następujące czynności:

A. Przyjmować i jasno komunikować dostawcom oraz opinii publicznej politykę firmy dotyczącą łańcucha dostawy minerałów pochodzących z obszarów konfliktu i wysokiego zagrożenia (CAHRA). Polityka powinna obejmować standardy, względem których przeprowadzana będzie należyta staranność, spójnie z normami zawartymi w modelowej polityce łańcucha dostaw, którą podano w Załączniku II.

B. Porządkować zarządzanie wewnętrzne, aby promować należytą staranność w łańcuchu dostaw.  

C. Ustanawiać system kontroli i transparentności w zakresie łańcucha dostaw minerałów. Obejmuje to łańcuch dowodowy oraz system identyfikowalności podmiotów wyższego szczebla w łańcuchu dostaw. Można to wprowadzić poprzez udział w programach organizowanych przez branżę.  

D. Wzmacniać zaangażowanie firmy względem dostawców. Politykę łańcucha dostaw należy włączyć do umów i/lub porozumień z dostawcami. Gdy jest to możliwe, należy pomagać dostawcom w rozwijaniu możliwości udoskonalania procedur należytej staranności. 

E. Należy ustanowić ogólnofirmowy albo ogólnobranżowy mechanizm rozpatrywania skarg jako system podnoszenia świadomości na temat ryzyka. 

Etap 1 jest kluczowy, gdyż pozwala stworzyć solidne fundamenty dla obowiązujących w firmie procesów należytej staranności: bez pomyślnej realizacji Etapu 1, wprowadzenie w życie Etapów od 2 do 5 wytycznych OECD DDG będzie niezwykle trudne albo wręcz niemożliwe dla firmy.

Model elementów 3P ma charakter ogólny i może być modyfikowany przez spółki w celu realizacji celów biznesowych.

Pobierz plik

Szablon listu do dostawców

Pisma tego mogą używać spółki, które muszą lub chcą zachować zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego zagrożenia.

Pobierz plik

Ogólne przygotowanie do audytu

W tym dokumencie opisano szereg czynności, które pomogą przygotować się do audytu. Dokument można pobrać i wydrukować, a następnie używać go podczas etapu przygotowawczego.

Pobierz plik

Lista kontrolna dotycząca raportu rocznego

Lista kontrolna jest zgodna z Etapem 5 wytycznych OECD DDG. Za pomocą tej listy kontrolnej można sprawdzić, czy raport roczny obejmuje wszystkie wymagane elementy. Odpowiednią uwagę należy poświęcać kwestiom poufności oraz aspektom konkurencyjności i bezpieczeństwa.

W tym dokumencie zagadnienie raportowania jest omawiane wyłącznie na potrzeby spółek niższego i pośredniego szczebla. Dokument ten nie dotyczy spółek wyższego szczebla, ponieważ w całej UE tylko kilka spółek zajmuje się przykładowo wydobyciem minerałów 3TG (cyna, tantal, wolfram i złoto).

Pobierz plik

Narzędzia i inicjatywy oceny ryzyka

W niniejszej części pokrótce omawiamy wybrane narzędzia, wytyczne i inicjatywy zarządzania ryzykiem, z których mogą korzystać firmy, by skuteczniej i bardziej kompleksowo zarządzać zapewnianiem należytej staranności w swoich łańcuchach dostaw.

Pobierz plik (181 kB)

Sprawdź zapis o wyłączeniu odpowiedzialności pod znajdującą się poniżej częścią „samoocena”, a w razie potrzeby skontaktuj się z nami.

Rozwiązania IT dotyczące należytej staranności

W części tej szczegółowo opisujemy pewne rozwiązania IT, które są dostępne dla firm pragnących zarządzać ryzykiem w swoim łańcuchu dostaw. Prezentujemy również pewne możliwości, które pomogą zapewnić zgodność z przepisami, ograniczyć koszty oraz skutecznie zapewniać należytą staranność w łańcuchu dostaw.  Cena usług pozyskiwanych przez konkretne firmy będzie się różniła w zależności od czynników takich jak rozmiar firmy, złożoność łańcucha dostaw, liczba dostawców oraz poziom wsparcia, którego ma udzielić usługodawca. Nie można podać uogólnionych kosztów usługi zamówionej u danego dostawcy, a każda firma powinna oczekiwać wyceny dostosowanej do jej rozmiaru i potrzeb.

Pobierz plik (214 kB)

Sprawdź zapis o wyłączeniu odpowiedzialności pod znajdującą się poniżej częścią „samoocena”, a w razie potrzeby skontaktuj się z nami.

Samoocena dotycząca zagrożeń społecznych i środowiskowych w zakresie wydobycia i przetwarzania surowców

Jest to narzędzie samooceny opracowane przez Inicjatywę ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (RMI) na potrzeby producentów oraz przetwórców metali i minerałów, służące do oceny i komunikowania praktyk zarządzania ryzykiem oraz wydajności za pomocą norm wskaźnikowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się oceną gotowości do podejmowania ryzyka przygotowaną przez Inicjatywę ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (RMI).

Indykatywny, niewyczerpujący wykaz obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (CAHRA)

Aktualny indykatywny, niewyczerpujący wykaz obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka według rozporządzenia (UE) 2017/821 można zwizualizować na stronie, wraz z dalszymi informacjami i indywidualnymi raportami dla każdego CAHRA.

EPRM centrum należytej staranności

Firmy mogą uzyskać dostęp do wytycznych dotyczących wdrażania pięciu kroków, studiów przypadków, przykładów projektów EPRM, biblioteki zasobów oraz narzędzia samooceny (patrz: kontrola należytej staranności EPRM, opisana poniżej).

EPRM kontrola należytej staranności

Narzędzie to, przeznaczone dla MŚP pracujących w łańcuchu dostaw minerałów 3TG, prowadzi firmy przez ankietę dostosowaną do ich

Wyłączenie odpowiedzialności: Uwzględnienie na liście konkretnego dostawcy czy inicjatywy branżowej nie stanowi ani ich promocji, ani rekomendacji. Obowiązkiem MŚP jest dokładne sprawdzenie, który usługodawca albo która inicjatywa branżowa, są dla nich odpowiednie, gdyż może to być podmiot, który nie znajduje się na poniższej liście.

Chociaż autorzy podjęli wszystkie uzasadnione czynności, aby uwzględnić możliwie wielu istniejących usługodawców (w ramach UE), mogą wystąpić niezamierzone pominięcia. Aby polecić włączenie danego usługodawcy do przyszłej edycji tego zestawu narzędzi, należy się z nami skontaktować.